Home АРХИВ

PostHeaderIcon most2010_archive

Национална фолклорна среща

" Мост между поколенията 2010 "

гр. КарловоМедиен партньор - Б Н Р

 

П а р т н ь о р и

 

 


 

Венцислав Димов /БАН/ - водещ

Майстори - обучители и инструменталисти

 

Петьо Костадинов - гайда

Темелко Иванов - кавал

Пейо Пеев - гъдулка

гл. ас. Владимир Владимиров /АМТИ-Пловдив/  - тамбура

Тончо Тонев /АМТИ-Пловдив/ - акордеон


Н А Р О Д Н И   П Е В Ц И :


Кремена Станчева и братя Митеви - Шоплук

Галина Дурмушлийска - Добруджа

Данислав Кехайов и Ваня Вълкова - Тракия

Калинка Згурова - Странджа

Нели Андреева - Родопи


К О М П О З И Ц И Я И   А Р А Н Ж И М Е Н Т :


Георги Андреев - композитор и диригент - София

Стоян Пауров - композитор и диригент - Пловдив

 

К А М Е Р Н О М У З И Ц И Р А Н Е :

братя Митеви

Вичка Николова

 

 

Г О С Т    С О Л И С Т И :

Оркестър при БНР - ПАРТНЬОРИ

Ваня Вълкова

Румен Родопски

Димитър БогдановП Р А К Т И Ч Е С К А     К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я :


Румяна Цинцарска - етнолог и журналист

проф. Лозанка Пейчева


Р Е П Е Р Т О А Р   Н А  М А Й С Т О Р И Т Е :


Т е м е л к о   И в а н о в

 1.  

  1. " Везенско хоро" - Георги Иванов - изтегли ноти -стр. 1стр 2стр. 3

 2. „ Право хоро" - Темелко Иванов - изтегли ноти - стр. 1стр. 2

изтегли  Mp3

 

П е й о   П е е в

 1.  

  1. „Гълъбовска ръченица” - Янко Петров

 2. изтегли ноти pdf

2. „Импресия - ръченица” - Пейо Пеев

изтегли ноти pdf


П е т ь о   К о с т а д и н о в

 1.  

  "Koпаница" - П. Костадинов -  pdf


В л а д и м и р    В л а д и м и р о в


1. "Калековска ръченица" - Л. Владимиров

изтегли ноти

 

2. "Пайдушко хоро" - Ангел Димитров -

pdf-1

pdf-2

 

Т о н ч о   Т о н е в


1. Дайчово хоро - изтегли ноти - стр. 1

изтегли ноти - стр. 2

2. Пайдушко хоро - изтегли ноти

 


Г а л и н а   Д у р м у ш л и й с к а


 

1. Снощи отидох на Изворци

2. Залюби Радка Никола

3. Радка майка си думаше- бавна песен


Д а н и с л а в   К е х а й о в


 

1.Хорото са вие Доне-5/8

изтегли Mp3

2.Мъри разбуля са Стуян-бавна

изтегли Mp3


К а л и н к а  З г у р о в а


 

1. „Стуян Драгана думаше”-бавна и 7/8

2. „Дойна Калина думаше”-7/8


К р е м е н а   С т а н ч е в а

 

1. „Вятър вее”

2. „Девой4е се на слънце молеше”


Б р а т я    М и т е в и

1.

2.


 

Н е л и    А н д р е е в а

1. Бре Юначе - pdf

2. Снощи си минах - pdf


В а н я    В ъ л к о в а


1. Люби ли - изтегли  Mp3

2. Я чуйте холъм, я чуйте - изтегли Mp3

Последна промяна (Вторник, 18 Септември 2012 16:48)

Български (България)English (United Kingdom)
 
Български (България)English (United Kingdom)